Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:62:\"Non-static method view::load() should not be called statically\";s:5:\"%file\";s:71:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/views.module\";s:5:\"%line\";i:906;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/zidlicky', '', '3.237.2.4', 1632430164) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:134:\"Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/zidlicky', '', '3.237.2.4', 1632430164) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/zidlicky', '', '3.237.2.4', 1632430164) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:102:\"Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options()\";s:5:\"%file\";s:97:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc\";s:5:\"%line\";i:24;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/zidlicky', '', '3.237.2.4', 1632430164) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/zidlicky', '', '3.237.2.4', 1632430164) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:126:\"Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/zidlicky', '', '3.237.2.4', 1632430164) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134
Židličky | Respekt nebolí

Židličky

 • Poslat
 • Tisk

Metodický list

Předpokládaný čas: 90 min.

Pomůcky: dataprojektor nebo interaktivní tabule pro projekci krátkého filmu Šárka a Tereza (ke stažení na ), text Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením (ke stažení na www.mvcr.cz/soubor/sb004-10m-pdf.aspx, český překlad od str. 96), papíry a psací potřeby, balicí nebo flipchartové papíry do každé skupiny, pracovní list s informacemi o inkluzi pro každého studenta (viz příloha)

Cíle:

 • Studenti zmíní „bolavá místa“ českého školství.
 • Studenti navrhnou, jak by měla vypadat výuka v otevřené (inkluzivní) škole.
 • Studenti vyhodnotí spolupráci v heterogenních skupinách.
 • Studenti porovnají své komentáře k inkluzi s komentáři spolužáků.

Postup:

EVOKACE 

Požádejte studenty, aby se zamysleli, jaké jsou jejich ambice – jakého maxima by chtěli v životě dosáhnout, a co od nich očekávají ostatní (rodiče, učitelé…). Ať si o tom popovídají ve dvojici, kterou si sami vyberou.

Zeptejte se studentů, co ve stávajícím vzdělávacím systému podle nich může být v ČR překážkou pro to, aby každý žák dosáhl maximálního rozvoje svého potenciálu.

Své návrhy si nejprve každý sepíše sám, pak je studenti sdílejí ve trojicích. Nakonec udělejte společný soupis na tabuli (flipchart). Např.: znevýhodněné sociální prostředí, malá motivace ke vzdělávání, vlastní lenost nebo nezájem, barva pleti, způsob výuky, zdravotní hendikep, škola zaměřená na memorování „zbytečností“, odtrženost školních témat od života, neznalost češtiny atd.

Upozorněte studenty, co říká Úmluva o právech osob se zdravotním postižením (viz příloha), kterou zároveň promítněte na interaktivní tabuli. Upozorněte také na to, že národní a etnické menšiny mají ze zákona právo na vzdělání ve svém jazyce.

Diskutujte se studenty o tom, proč dochází k vyčleňování některých skupin, jestli mají oni sami nějakou špatnou nebo naopak dobrou zkušenost se začleňováním „lidí na okraji“.

Vezměte dvě prázdné židličky a zeptejte se studentů, co by pro každého z nich osobně i pro třídu jako celek znamenalo, kdyby do třídy přibyly různé osoby: např. cizinec/cizinka s minimální znalostí češtiny, student na invalidním vozíku, student s autismem apod.

UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU INFORMACÍ 

Promítněte nyní studentům krátký tfilm Šárka a Tereza. Každý ať si napíše, jaké je podle něj téma filmu. Své názory ať studenti následně sdílejí ve dvojicích, pak udělejte společný soupis návrhů na tabuli a ptejte se dál:

 • Jaké výhledy na budoucnost měla Šárka, jak naplnila očekávání druhých a jak se naplnila její vlastní očekávání?
 • Jaké výhledy na budoucnost měla Tereza, jak naplnila očekávání druhých a jak se naplnila její vlastní očekávání?

Poznámka: Pravděpodobně si budete muset film kvůli zodpovězení těchto otázek pustit ještě jednou. Odpovědi studentů zapište na tabuli (na flipchart).

Šárka očekávala, že…
Doopravdy se stalo …
Tereza očekávala, že …
Dopadlo to tak, že…
O Šárce si ostatní mysleli, že…
Dopadlo to tak, že…
O Tereze si ostatní mysleli, že…
Dopadlo to tak, že…

Požádejte studenty, aby nyní vytvořili co nejrůznorodější skupinky – v každé skupině ať jsou pokud možno spolužáci, kteří se moc mimo školu nestýkají, nemají společné zájmy, podobný školní prospěch, pohlaví atp.

Dejte každé skupině velký balicí papír (flipový papír) a na tabuli napište zadání:

PŘÍSTUP KE VZDĚLÁVÁNÍ a jeho kvalita

Jak by měla být podle vás organizovaná školní výuka, aby zajišťovala rovné příležitosti ke vzdělávání a byla kvalitní pro všechny žáky? (Škola, ve které je každé dítě považováno za unikát a cítí se tak, ať je to dítě z majority, kterékoli minoritní skupiny, dítě s hendikepem nebo s výjimečným talentem.)

Během práce obcházejte jednotlivé skupinky a případnou bezradnost korigujte doprovodnými otázkami. Např.:

 • Jak byste zařídili, aby se učil každý na své úrovni?
 • Jak musí ke školství přistupovat stát?
 • Jaký přístup ke vzdělávání toto vyžaduje od rodičů nadaných žáků?
 • Jak by se dalo zajistit, aby i nadaní žáci dosahovali maximálního možného rozvoje v tom, v čem vynikají a nežili jen „z podstaty“? 
 • Co musí umět zajistit učitelé?
 • Jak musí vypadat organizace výuky?
 • Jaké musí být hmotné a personální zajištění výuky?
 • Kdo bude slabším žákům pomáhat?
 • Jak má vypadat hodnocení, když nemají všichni stejné startovací podmínky?
 • Jak musí být organizovaná práce ve třídě?

Až budou se svým posterem všichni hotovi, požádejte jednotlivé skupinky o prezentaci jejich prací. Po každé prezentaci by měli členové ostatních skupin říci, s čím souhlasí, co jim připadá jako dobrý nápad, mohou také položit otázku.

Na závěr vyzvěte studenty, aby každý sám za sebe dokončil tyto věty (evaluační dotazník):

 • Ve skupině se mi pracovalo dobře, protože……………………………………….
 • Příště bychom k lepší spolupráci potřebovali, aby……………………………….
 • Ponechte studentům pár minut na společné vyhodnocení spolupráce ve skupince.

REFLEXE 

Varianta I

Rozdejte studentům pracovní list s informacemi o inkluzi (viz příloha) a požádejte je, aby jej četli na pokračování po jednotlivých bodech a s tužkou v ruce pomocí metody INSERT. V průběhu čtení si k informacím, které jim připadají důležité, budou dělat značky (stačí 1–3 značky na jeden odstavec):

+ +   souhlasím
+     spíše souhlasím
?     nevím/nejsem rozhodnutý(á)
-     spíše nesouhlasím
- -  nesouhlasím

Žáci čtou text ve dvojicích a po každém odstavci udělají pauzu a zdůvodní své značky v textu – porovnávají a diskutují o osobních reakcích na text. Když dočtou text všechny dvojice, sdílejte pár odpovědí v celé skupině. Otázky pro studenty:

 • S čím jednoznačně souhlasíte?
 • S čím spíše nesouhlasíte?
 • S čím nesouhlasíte vůbec?

U názorů, kde se reakce (postoje) studentů budou lišit, se na chvíli zastavte a nechte studenty jejich postoje zdůvodnit, diskutujte o nich a bude-li třeba, odkazujte na Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením.

Vraťte se k evokaci, při které vznikl soupis překážek, které brání tomu, aby každý žák dosáhl maximálního rozvoje svého potenciálu a zeptejte se studentů, které z nich považují za snadno  a které naopak za hůře řešitelné a proč.

Varianta II

Požádejte studenty, aby text s informacemi o inkluzi četli s tužkou v ruce formou dvojitého zápisníku (podvojného deníku), tzn. že si vypíší část, která je zaujala, a napíší si k ní svůj komentář. Komentáře pak sdílejte v chronologickém pořadí v celé skupině.

U názorů, kde se reakce (postoje) studentů budou lišit, se zastavte a nechte studenty jejich postoje zdůvodňovat, diskutujte o nich a bude-li třeba, odkazujte na Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením.

Vraťte se k evokaci, při které vznikl soupis překážek, které brání tomu, aby každý žák dosáhl maximálního rozvoje svého potenciálu a zeptejte se studentů, které z nich považují za (snadno či hůře) řešitelné a proč.

Návrh hodnocení žáků:

Dejte studentům zpětnou vazbu, jak se vám dnes ve třídě pracovalo, co oceňujete, shrňte svá očekávání a odhadněte míru jejich naplnění.

Autor lekce: Nina Rutová 

Materiál k výuce

Šárka a Tereza

Soubory k tisku

Metoda

Dvojitý zápisník (podvojný deník)
INSERT
 • Poslat
 • Tisk

Komentáře

Poslat nový komentář

CAPTCHA
Tato otázka je pro ověření, zda jste opravdový návštěvník a ne automatizovaný spamový robot.
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.