Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:62:\"Non-static method view::load() should not be called statically\";s:5:\"%file\";s:71:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/views.module\";s:5:\"%line\";i:906;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/kam-s-nim', '', '3.237.2.4', 1632432018) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:134:\"Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/kam-s-nim', '', '3.237.2.4', 1632432018) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/kam-s-nim', '', '3.237.2.4', 1632432018) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:102:\"Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options()\";s:5:\"%file\";s:97:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc\";s:5:\"%line\";i:24;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/kam-s-nim', '', '3.237.2.4', 1632432018) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/kam-s-nim', '', '3.237.2.4', 1632432018) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:126:\"Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/kam-s-nim', '', '3.237.2.4', 1632432018) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134
Kam s ním? | Respekt nebolí

Kam s ním?

  • Poslat
  • Tisk

Metodický list

Předpokládaný čas: 45 min.

Pomůcky: kopie úryvků z textu Rodina a lidská práva pro každého studenta (viz popis lekce a příloha), tabule či flipchart, papír a psací potřeby pro každého studenta, případně další podpůrné materiály, viz např. http://www.ohrozenedite.cz/index.php?stranka=system_pomoci

Cíle:

  • Studenti navrhují situace, v nichž by mělo být podle nich dítě odebráno rodičům.
  • Studenti vybírají podstatné informace z pracovních textů.
  • Studenti revidují své původní návrhy a diskutují o možnostech péče o ohrožené děti a ohrožené rodiny.  

Postup:

EVOKACE

Českými kojeneckými ústavy ročně projdou téměř 2 000 malých dětí, které jsou odtrženy od své matky či svého otce. V některé z forem institucionální výchovy je u nás umístěno dokonce 11 000 dětí, které jsou odsouzeny žít mimo rodinu.

Novinky.cz, 2. 6. 2011

Zeptejte se studentů, zda si myslí, že existují situace, kdy by podle nich mělo být dítě odebráno svým rodičům (případně jen matce nebo jen otci, pokud spolu rodiče nežijí).

Každý ať chvíli nad otázkou přemýšlí a pak si své návrhy zapíše na papír. Poté ať studenti sdílí své návrhy ve dvojicích. Nakonec je vyzvěte, aby za každou dvojici vybrali ty nejpodstatnější, a ty pak zapište na tabuli nebo flipchart.

Předpokládané návrhy:

Dítě je často bité.

Dítě je zneužívané.

Rodiče jsou alkoholici a o dítě se nejsou schopni starat.

Rodiče se vzájemně napadají a hádají se.

Rodiče jsou závislí na drogách.

Rodiče nejsou schopni dítě uživit, dítě má často hlad, nemá pravidelné jídlo.

Nyní se studentů zeptejte, kdo a jak by měl podle nich děti odebrané z rodin zaopatřit.

Předpokládané návrhy:

O dítě by se mohla postarat širší rodina, obec, stát, kojenecký ústav, dětský domov, dítě by mohlo být nabídnuté k adopci, do pěstounské rodiny…

Návrhy ať si každý student pro sebe seřadí od řešení, které mu připadá nejlepší, po to nejméně vhodné.

Nechte studenty jejich škály sdílet a zdůvodňovat opět ve dvojicích.

UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU INFORMACÍ

V následujících třech textech ať si studenti podtrhnou nejdůležitější informace.

I.

Evropský soud pro lidská práva naši zemi dlouhodobě kritizuje za to, že státní orgány porušují práva rodiny a soukromý život tím, že často zbytečně odebírají děti rodičům a umísťují je do ústavní výchovy. V roce 2011 řešil Ústavní soud stížnost matky, která brojila proti rozhodnutí soudu, na základě kterého jí byla odebrána její šestiměsíční dcera a byla umístěna do kojeneckého ústavu. Rozhodnutí soudu bylo postaveno na zprávě sociálního pracovníka, který v ní uvedl, že dcera je ohrožena na životě z důvodu nedostatečných sociálních podmínek. Matka na druhou stranu namítala, že má kde bydlet, že měla zájem o dceru pečovat a že ji pravidelně navštěvuje v ústavu. Ústavní soud se připojil ke stížnosti matky, v tomto případě zdůraznil, že odebrání dítěte je nejzávažnějším zásahem do rodinného života a zájem dítěte na zajištění kvalitní materiální péče nemůže převážit nad jeho zájmem, aby bylo vychováváno v rodině. Jinými slovy, odebrání dítěte z rodiny nemůže být v žádném případě odůvodněno jen jeho životní úrovní. 

Zdroj: http://www.respektneboli.eu/zaci-a-studenti/materialy/rodina-a-lidska-prava.

II.

I přes jasný postoj mezinárodních orgánů i českého Ústavního soudu k odebírání dětí z rodin kvůli sociálním důvodům, praxe sociálních odborů a soudů v ČR nadále preferuje oddělení rodiny nad snahou o zajištění její podpory. Několik tisíc dětí žije v dětských domovech nebo jiných ústavech, ve kterých sice mají zajištěné dobré sociální podmínky, ale strádají po emocionální stránce, což ovlivňuje jejich další vývoj. Specialitou České republiky je také existence kojeneckých ústavů, do kterých jsou umísťované děti mladší tří let. V kojeneckých ústavech jsou často děti s postižením, které vyžadují speciální péči, kterou jim rodiče nemůžou zajistit z důvodu nedostatku financí nebo jiné podpory. Děti v prvních letech svého života vyžadují neustálou láskyplnou péči a pozornost, které se jim v ústavech nedostává. I přes snahy mnohých ochránců dětských práv a kritiku mezinárodních orgánů zůstávají kojenecké ústavy realitou České republiky. Na druhou stranu vláda ČR připravuje transformaci systému péče o ohrožené děti, která by měla být vedena v duchu prevence a podpory přirozené rodiny (případně rodin pěstounských) a měla by vést ke snižování počtu dětí v ústavech.

Právo na zachování rodiny

Právo na rodinný život v sobě zahrnuje také právo existující rodiny nebýt rozdělena. Stát se musí zdržet všech zásahů, které by mohly vést k rozdělení manželů nebo rodičů a dětí. Jedinou výjimkou jsou případy, kdy je bez takového rozdělení ohroženo zdraví jednoho z manželů nebo dítěte nebo kdy je ohrožen jeho vývoj. Stát přitom nemusí zasahovat do vztahu přímo. K tomu, aby se dopustil porušení tohoto práva, stačí, aby nezajistil dostatečné podmínky (služby) k podpoře rodiny. Typickým případem je například státní politika, která způsobuje, že rodiče, kterým se narodí dítě se zdravotním postižením, o svoje dítě nemůžou pečovat a jsou nuceni dát ho do ústavu. Protože nejvyšším zájmem z pohledu práva na rodinu je, aby dítě vyrůstalo v rodinném prostředí, pokud stát nezajistí dostatečnou finanční nebo personální podporu pro rodinu, může být odpovědný za porušení práva na rodinný život.

Zdroj: http://www.respektneboli.eu/zaci-a-studenti/materialy/rodina-a-lidska-prava.

III.

Vytyčeny byly 3 základní kroky, které by mohly pomoci napravit současný alarmující stav péče o naše děti. Prvním z nich je zefektivnit pomoc ohroženým rodinám, a to zejména větším zapojením krajů a obcí do preventivních opatření proti odebírání dětí z rodin a do účinného řešení nepříznivých podmínek ohrožených rodin. Iniciativa rovněž usiluje o větší podporu rozvoje náhradní rodinné péče nejen po stránce finanční, ale třeba i zavedením institutu přechodné pěstounské péče do praxe, aby byli náhradní rodiče schopni okamžitě přijmout ohrožené dítě do rodiny. Třetím krokem je zahájení transformace ústavů. „Rádi bychom nahradili ústavní výchovu dětí ve věku od 0 do 6 let některou z forem náhradní rodinné péče, u ostatních dětí snížit délku pobytu v ústavu při nevyhnutelné ústavní výchově maximálně na 3 roky,“ popisuje Jana Lexová z Asociace náhradních rodin ČR. Ústavy by současně měly projít zásadní transformací na asistenční či terapeutická centra terénního i ambulantního typu pro ohrožené děti a rodiny.

Zdroj: http://www.asociaceneuplnychrodin.cz/neodsuzujte-deti-k-ustavni-peci.

REFLEXE

Zadání pro studenty: Napište krátký text o tom, co podle vás vyplývá z informací, které jste dostali k dispozici.

Požádejte studenty, aby si své texty přečetli navzájem ve dvojicích. Dobrovolníci ať přečtou svůj text před celou třídou.

Po přečtení ukázek se studentů zeptejte, jestli došli k podobným závěrům. V případě, že nikoli, nechte je přečíst jejich text  také před celou třídou.

Je možné, že nad některými názory vznikne přirozená diskuse. V tom případě se ujměte role moderátora.

Pokud studenti sledují nějaký aktuální medializovaný případ a téma je zaujalo, můžete vést s nimi ke konkrétnímu případu akademickou debatu a zakončit ji argumentační esejí.

Nakonec se se studenty vraťte k úvodnímu brainstormingu a zeptejte se jich, jestli v něm ponechají všechny návrhy nebo jestli by pro některé případy mohla existovat i jiná forma pomoci, než je odebrání dítěte z rodiny.

Každý ať se podívá na svou škálu (od nejvhodnější po nejméně vhodnou formu pomoci).  Otázka pro studenty: Ponecháte po této hodině pořadí možných řešení stejné, nebo byste ho pozměnili?

Návrh hodnocení žáků:

Oceňte pozornost a aktivitu studentů v hodině, jak jste zvyklí. Shrňte a vyhodnoťte také úroveň debaty.

Autor lekce: Nina Rutová

Materiál k výuce

Kam s ním? Pracovní text

Metoda

Akademická debata
Argumentační esej
  • Poslat
  • Tisk

Komentáře

Poslat nový komentář

CAPTCHA
Tato otázka je pro ověření, zda jste opravdový návštěvník a ne automatizovaný spamový robot.
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.