Třífázový rozhovor

Třífázový rozhovor je kooperativní diskusní aktivita, při které se studenti postupně vystřídají ve třech rolích: 1) informují skupinu o tom, co je zaujalo, a odpovídají na položené otázky, 2) kladou otázky, 3) zapisují klíčové informace. Všechny tyto role slouží k nácviku specifických dovedností, potřebných k vyprávění či prezentaci, k diskusi a k zápisu z mluveného slova.

Třífázový rozhovor pomáhá:

 • formulovat znalost – názor – postoj;
 • dodržovat pravidla dialogu (naslouchání, tázání, shrnování);
 • tříbit myšlení a diskusní techniky.

Postup:

Rozdělíme skupinu do trojic. Pro snadnější vysvětlení učební situace se studenti mohou ve trojicích označit písmeny A, B, C. Určíme čas, který chceme diskusi věnovat (obvykle je to celkem 15-20 minut) a vybídneme skupiny, aby se rozhodly, jakým způsobem si časovou dotaci rozdělí a jak budou ve skupině kontrolovat čas, aby se ke slovu dostali rovnoměrně všichni.

Popis tří fází:

Student A hovoří o tom, co ho zaujalo (odpovídá na otázku/otázky), student B se doptává na podrobnosti, student C zapisuje klíčové odpovědi studenta A na papír a na závěr shrne nejpodstatnější informace.

B hovoří o tom, co ho zaujalo (odpovídá na otázku/otázky), C se doptává na podrobnosti , A zapisuje klíčové odpovědi B na papír a na závěr shrne nejpodstatnější informace.

C hovoří o tom, co ho zaujalo (odpovídá na otázku/otázky), A se doptává na podrobnosti,  B zapisuje klíčové odpovědi C na papír a na závěr shrne nejpodstatnější informace.

Následuje prezentace pro celou třídu, ve které trojice shrnou, co je zaujalo a o čem (i pro ostatní spolužáky snad zajímavém) ve skupince diskutovali. Oporou jim může být zápis, který při práci vznikl.

Pravidla pro třífázový rozhovor:

 • Přijmi postupně všechny role v třífázovém rozhovoru.
   
 • Odpovídej na otázky, když na tebe přijde řada, a promýšlej je z různých stran. I když nebudeš vědět, co odpovědět, snaž se přesto vymyslet možnou odpověď.
   
 • Navazuj na informace a odpovědi partnerů ze skupiny a rozvíjej je, nebo uveď argumenty pro jiný názor.
   
 • Mluv k věci a neodbíhej od tématu.
   
 • Nezasahuj do řeči tomu, kdo je právě na řadě s odpovídáním.
   
 • Naslouchej pozorně, když zrovna nejsi na řadě s mluvením.
   
 • Dělej si poznámky z mluvené řeči.
   
 • Ujisti se o tom, zda jsi správně zapsal/a myšlenku kolegy/kolegyně.


Metodu zpracovala: Nina Rutová

 • Poslat
 • Tisk