Skládankové učení

Skládankové učení je jednou z kooperativních metod, kdy se studenti učí navzájem. Je výhodné ji používat u delších textů, které je možno rozčlenit do více částí (kapitol, podtémat). Studenti čtou a studují jen svou část v expertních skupinách, v nichž si také ověří, jak textu rozumějí ostatní a dohodnou se, co je v něm podstatné. Pak vymyslí také způsob, jak obsah předají spolužákům v domovských skupinách. Domovské skupiny (zpravidla nejvýše čtyřčlenné) se tedy skládají z expertů na jednotlivé části studovaného tématu a cílem je, aby všichni ve skupině ovládli hlavní téma ze všech studovaných hledisek. 

Skládankové učení pomáhá:

  • nalézt v textu podstatné informace a oddělit je od vedlejších;
  • zaujímat různé role ve skupině (učitel/student);
  • propojovat informace;
  • přijímat odpovědnost za učení druhých a za společný výsledek.

Postup:

1) Rozdělte třídu do 4 stejně velkých „expertních“ skupin (A, B, C, D) a dejte každé z nich přečíst jeden z textů (všichni v expertní skupině mají tentýž text!). Po přečtení textu mají studenti cca 10 min. na to, aby se v rámci své skupiny shodli na hlavních myšlenkách, komentářích a zajímavostech z nastudovaného materiálu tak, aby byli schopni předat obsah v nezkreslené podobě a zajímavou formou spolužákům z ostatních skupin.

2) Požádejte studenty, aby se přeskupili do tzv. „smíšených“ (domovských) skupin. Tzn. v každé z nich bude vždy jeden expert A, B, C a D.

3) (V případě, že původní počet studentů není dělitelný čtyřmi, přiřaďte zbývající studenty do skupin tak, aby byly počtem a „expertně“ co nejvíce vyvážené.) V domluveném čase si studenti vzájemně předávají poznatky ze své části materiálu. Je nutno dodržovat časovou dotaci pro jednotlivé členy skupiny, hlídat, aby si expert stihl v dohodnutém čase ověřit, jestli ostatní ve skupině jeho část pochopili (naučili se ji) správně.

4) Následuje ověření znalostí v rámci celé třídy: žáci mohou odpovídat na otázky, které si kladou domovské skupiny navzájem, všichni píšou individuální práci na téma zadané učitelem, vytvářejí individuální myšlenkové mapy nebo tvoří samostatně či ve skupině produkt, na kterém se ukáže míra jejich znalostí.

Skládankové učení – dotazník pro zpětnou vazbu:

Expertní skupina:

Hledal/a jsem podstatné informace?

ANO                                                          NE                                                           NĚKDY

Komentář:


Přišli jsme v ES na dobrý = účinný způsob, jak s textem seznámíme ostatní členy DS?

Komentář:

 

Domovská skupina:

Ověřili jsme si, že myšlenkám z naší části textu porozuměli všichni v naší smíšené skupině?


Které metody učení bych ocenil/a a proč?


Co mohu na své práci v ES příště zlepšit?

 

Metodu zpracovala: Nina Rutová

  • Poslat
  • Tisk