Akademická debata

Akademická debata je vzdělávací aktivita, která učí studenty kriticky myslet, dobře formulovat a dodržovat pravidla diskuse. Účastníci debaty jsou rozděleni na dva týmy s úkolem hájit určité stanovisko. Po dohodnutém čase si týmy vymění role a zastávají opačný názor. V akademické debatě jde tedy o výběr a studium zdrojů k určitému tématu, nácvik argumentace, dodržování pravidel diskuse a vhled do problému z obou protichůdných stran. 

Doporučení: Před akademickou debatou dvou týmů je vhodné zařadit do výuky nejprve T-graf, do něhož si shromažďuje argumenty k protichůdným stanoviskům každý sám, případně ve dvojici.

Pravidla akademické debaty jsou poměrně jednoduchá. Dva týmy mají jedno téma, ale dva názory. Po důkladné přípravě zpracované kupříkladu do T-grafu lze losovat, který tým bude v prvém kole zastávat to či ono stanovisko. V dalším kole se mohou stanoviska týmů vyměnit.
Uvažování o různých pohledech na problematiku nutí utvářet si k nim vlastní postoj založený na informacích, jejichž správnost si studenti ověřují.

Je důležité, aby týmy vzaly na vědomí pravidla diskuse s nimiž přichází učitel (moderátor) nebo pravidla nejprve sami spoluutvářeli. Např. pravidlo. Řečníci jednotlivých týmů se postupně střídají. Než zazní protiargument, je třeba dát protilehlé straně na vědomí, že jsem porozuměl/a naposledy vyřčenému stanovisku, což znamená neurážlivým způsobem parafrázovat, co jsem slyšel/a naposledy z úst „protivníka“ … .

O to, zda debatéři dodržují pravidla diskuse, dbá moderátor. Tuto roli může zastávat učitel, případně poučený student.

Akademická debata pomáhá:

1) při práci se zdroji:

  • efektivně vyhledávat informace;
  • rozeznat užitečné materiály od neužitečných a spolehlivé zdroje od nespolehlivých.

2) při debatě:

  • se podívat na problém oboustranně;
  • přehledně strukturovat argumenty a opírat je o důkazy;
  • pozorně naslouchat myšlenkám soupeře a pohotově a věcně na ně reagovat;
  • přijít s co nejsilnějšími argumenty;
  • argumenty nejen vymyslet, ale i jasně a přesvědčivě je prezentovat;
  • respektovat opačný názor.

Metodu zpracovala: Nina Rutová
 

  • Poslat
  • Tisk