O projektu

Lze o lidských právech vyučovat poutavě, tvořivě a interaktivně? A dokonce za využití sociálních sítí a dalších hitů mezi dnešními studenty? Ano! A ani to moc nebolí.

Důkazem může být projekt Respekt nebolí (duben 2010 - březen 2013) vzdělávacího programu Varianty (Člověk v tísni, o. p. s.), v rámci něhož vznikl i tento multimediální výukový materiál pro žáky a pedagogy středních škol. Řada materiálů, které se nacházejí na těchto webových stránkách, je ale využitelná i pro druhý stupeň ZŠ. Věříme, že díky nim si žáci a studenti snáze osvojí nejen znalosti z oblasti lidských práv a rovných příležitosti, ale zároveň získají kompetence potřebné k tomu, aby se mohli sami aktivně podílet na pozitivních změnách ve společnosti. 

Na těchto stránkách naleznete nejen úvodní texty k jednotlivým oblastem lidských práv, ale také čtyři desítky metodických listů pro přímou práci se třídou (viz sekce Pedagogové/Materiály k výuce). Ty vznikly na základě reálných lidských příběhů, které jsme do lekcí zpracovali formou textů, komiksů, audio nahrávek, krátkých animací a videí (viz sekce Žáci a studenti/Materiály k výuce), přičemž všechny vycházejí z dlouhodobě ověřených postupů kritického myšlení. Autorkou převážné většiny výukových lekcí je Nina Rutová, lektorka programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení a garantka projektu Média tvořivě

Celý materiál je rozdělen do 12 základních tematických oblastí (Obecný úvod o LP, Média a informace, Náboženství, Občanství, Rodina, Stát, Trh, Volný čas, Vzdělání, Zaměstnání, Zdraví a Životní prostředí), přičemž inspirací pro toto členění nám byla struktura Listiny základních práv Evropské unie a jednotlivé Rámcové vzdělávací programy (RVP).

Na projektu se kromě lektorů vzdělávacího programu Varianty (Člověk v tísni, o.p.s.) podílelo také 12 partnerských středních škol z celé České republiky. Pedagogové se mj. zúčastnili cyklu workshopů věnovaných problematice lidských práv a praktickému začleňování tohoto tématu do výuky a zároveň spolupracovali na výsledné podobě zmíněných výukových lekcí. Studentské týmy ze zapojených škol pak měly za úkol vytipovat v daném místě (regionu) určitý problém související s lidsko-právní oblastí a navrhnout možné způsoby jeho řešení. Vzniklo tak celkem 13 různých školních projektů, kterými se nyní může inspirovat i vaše škola. 

Doufáme, že se nám tímto projektem podaří ukázat, že lidská práva nejsou pouze abstraktním pojmem a že jejich ochrana a prosazování v každodenním životě vede k podpoře fungování naší společnosti. Budeme rádi, když se i vy přesvědčíte o tom, že respekt k sobě a k druhým může přispět  k potřebným změnám v současném světě. Vždyť přeci: Respekt nebolí!

 

  • Poslat
  • Tisk